Box Braid Curtain, 2016

Box Braid Curtain, 2016

 
 
Box Braid Slippers, 2017

Box Braid Slippers, 2017

 
 
Box Braid Rug (Heugin), 2017

Box Braid Rug (Heugin), 2017

 
 
 
Screen Shot 2018-02-08 at 9.27.40 PM.png
 
Box Braid Vase, 2017

Box Braid Vase, 2017