Box Braid Curtain, 2016

Box Braid Curtain, 2016

 
 
 Box Braid Slippers, ㅋㅋ (ke ke) - lol, 2017

Box Braid Slippers, ㅋㅋ (ke ke) - lol, 2017

 
 
 Box Braid Rug, 흑인 (heugin) - black person, 2017

Box Braid Rug, 흑인 (heugin) - black person, 2017

 
 
 
Screen Shot 2018-02-08 at 9.27.40 PM.png
 
 Box Braid Vase, 2017

Box Braid Vase, 2017